Oznámení o ochraně údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů upravuje zpracování vašich osobních údajů společností Bosal Emission Control Systems (dále jen: „Bosal", „my", „nás", „naše") v rámci vaší návštěvy našich webových stránek a komunikace s námi.

Pokud chcete získat informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje prostřednictvím souborů cookie, odkazujeme vás na naše oznámení o souborech cookie.

Pokud chcete získat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když se u nás ucházíte o zaměstnání, odkazujeme vás na naše zásady ochrany osobních údajů uchazečů.

1.    OBECNĚ

1.1.    Správcem údajů pro zpracování vašich osobních údajů je společnost Bosal Emission Control Systems, Dellestraat 20, 3560 Lummen, Belgie, s registračním číslem společnosti 0431.440.855.
1.2.    Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@bosal.com.
1.3.    Pokud uvádíme odkazy na určité zákony nebo předpisy, zahrnují tyto odkazy také jakoukoli změnu, nahrazení nebo zrušení uvedených zákonů a předpisů, včetně souvisejících výkonných rozhodnutí.
1.4.    Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů průběžně upravovat, měnit nebo doplňovat podle vlastního uvážení. Nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů najdete vždy na našich webových stránkách.

2.    TYPY ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.    Když používáte naše webové stránky, uchováváme:

 • Technické informace spojené s používaným zařízením, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, zeměpisná poloha a operační systém,
 • Informace o vašem chování při prohlížení stránek, například jak dlouho stránku navštěvujete, na jaké odkazy klikáte, jaké stránky navštěvujete a kolikrát stránku navštívíte.

2.2.    Když vyplníte kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo nás kontaktujete jiným způsobem, uchováváme:

 • Základní identifikační údaje, které poskytnete (například vaše jméno, společnost, ve které pracujete, země vašeho bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo),
 • Obsah vaší komunikace a technické detaily samotné komunikace (s kým si na naší straně dopisujete, datum, čas atd.),
 • Jakékoli další osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout.

2.3.    Všechny výše uvedené osobní údaje získáváme přímo od vás. Může se stát, že od partnerů, jako je Google, obdržíme další informace o vašem chování při pohybu na internetu. Pokud potřebujete více informací o osobních údajích, které o vás tyto strany zpracovávají a zpřístupňují ostatním, prosíme vás, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů.

3.    ÚČELY, PRO KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

3.1.    Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli personalizovaným a efektivním způsobem poskytovat informace, produkty a služby, které požadujete.
3.2.    Vaše osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely, tj. abychom vám mohli poskytovat cílená sdělení, propagační akce, nabídky a další reklamy z naší strany.
3.3.    Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom splnili zákonné povinnosti nebo vyhověli přiměřeným požadavkům příslušných orgánů činných v trestním řízení nebo jejich zástupců, soudních orgánů, vládních agentur nebo orgánů, včetně příslušných orgánů pro ochranu údajů. Vaše osobní údaje předáváme z vlastního podnětu policii nebo soudním orgánům jako důkazní materiál nebo v případě důvodného podezření na protiprávní jednání nebo trestný čin, kterého jste se dopustili používáním našich webových stránek nebo služeb.
3.4.    Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem provádění statistických analýz, abychom mohli zlepšovat naše webové stránky, reklamy, produkty a služby nebo vyvíjet nové produkty a služby.
3.5.    Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem informování jakékoli třetí strany v souvislosti s možnou fúzí, převzetím nebo rozdělením třetí stranou, a to i v případě, že se tato třetí strana nachází mimo EU.
3.6.    Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů našich partnerů či jakékoli třetí strany, pokud lze vaše používání našich webových stránek, produktů a služeb považovat za (a) porušení platných podmínek používání nebo práv duševního vlastnictví či jiných práv třetí strany, (b) ohrožení bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek, (c) ohrožení našich webových stránek nebo jakéhokoli našeho systému nebo systému našich subdodavatelů v důsledku virů, trojských koní, spywaru, malwaru nebo jakékoli jiné formy škodlivého kódu, nebo (d) jakýmkoli způsobem nenávistné, obscénní, diskriminační, rasistické, pomlouvačné, zlomyslné, zraňující nebo jiným způsobem nevhodné nebo nezákonné.

4.    PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.    Zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v článku 3.1 je založeno na našem oprávněném zájmu komunikovat s potenciálními zákazníky, zájemci a dalšími osobami.
4.2.    Zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v článku 3.2 výše je založeno na vašem souhlasu. Sdělení, propagační akce, nabídky, bulletiny a další reklamy vám budeme zasílat e-mailem nebo jinými osobními elektronickými komunikačními kanály pouze v případě, že jste s tím souhlasili.
4.3.    Pro účely uvedené v článku 3.3 je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou musíme dodržovat.
4.4.    Pro účely uvedené v článcích 3.4, 3.5 a 3.6 je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, jako jsou:

 • Průběžné vylepšování našich webových stránek, produktů a služeb, abychom vám zajistili co nejlepší uživatelský zážitek,
 • Zabezpečení našich webových stránek, produktů a služeb před zneužitím a nezákonnou činností,
 • Marketing a propagace našich produktů, služeb a značek a celková úspěšná komercializace našich produktů a služeb,
 • Možnost zkoumat nebo provádět běžné podnikové fúze a akvizice.

5.    KOMU ZASÍLÁME VAŠE ÚDAJE

5.1.    Při poskytování našich produktů a služeb a jejich zlepšování se spoléháme na zpracovatele třetích stran, kteří zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem. Tito zpracovatelé, kteří jsou třetími stranami, mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze naším jménem a na základě našich výslovných písemných pokynů.
Zaručujeme, že všichni zpracovatelé třetích stran jsou vybíráni s náležitou péčí a jsou povinni dodržovat bezpečnost a integritu vašich osobních údajů.
5.2.    Vaše osobní údaje sdílíme s dalšími subjekty v rámci Bosal Group. Ujišťujeme však, že všechny subjekty společnosti Bosal budou náležitě dbát na to, aby veškeré zpracování vašich osobních údajů bylo v souladu se zásadami uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
5.3.    Vaše osobní údaje neposíláme identifikovatelným způsobem žádné třetí straně bez vašeho výslovného souhlasu, kromě těch, které jsou uvedeny v článku 5.1 a článku 5.2.

6.    UMÍSTĚNÍ A PŘENOS

6.1.    Vaše osobní údaje zpracováváme v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Abychom však mohli zpracovávat vaše osobní údaje pro účely uvedené v článku 3 výše, předáváme vaše osobní údaje také třetím stranám, které je zpracovávají naším jménem mimo EHP.
6.2.    Každý takový partner mimo EHP, který zpracovává vaše osobní údaje, je povinen dodržovat odpovídající bezpečnostní opatření týkající se zpracování vašich osobních údajů. Tato ochranná opatření budou mít za následek:

 • Přijímající země má právní předpisy, které lze považovat za rovnocenné ochraně poskytované v EHP, nebo
 • Smluvní ujednání mezi společností Bosal a touto třetí stranou.

7.    ZÁRUKY KVALITY

7.1.    Snažíme se zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelů uvedených v článku 3 výše.
7.2.    Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů uvedených v článku 3 výše nebo do doby, než odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Vaše osobní údaje odstraníme, pokud již nejsou potřebné pro účely uvedené v článku 3 výše, pokud neexistuje:

 • Převažující zájem nás nebo jakékoli jiné třetí strany na tom, aby vaše osobní údaje zůstaly identifikovatelné,
 • Právní nebo regulační povinnost nebo soudní či správní příkaz, které nám brání v jejich odstranění.

7.3.    Přijímáme vhodná technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před neoprávněným přístupem nebo krádeží, jakož i před náhodnou ztrátou, manipulací nebo zničením. Přístup našich zaměstnanců nebo zpracovatelů třetích stran je možný pouze na základě potřeby a podléhá přísné povinnosti mlčenlivosti. Chápete však, že bezpečnost a zabezpečení jsou závazky, které nelze nikdy zaručit.
7.4.    Pokud jste zaregistrováni k zasílání sdělení, propagačních akcí, nabídek a dalších reklam prostřednictvím e-mailu, můžete se z nich odhlásit pomocí odkazu pro odhlášení uvedeného v těchto sděleních nebo zasláním e-mailu s vaší žádostí na adresu info@bosal.com.

8.    VAŠE PRÁVA

8.1.    Máte právo požádat o přístup ke všem námi zpracovávaným osobním údajům, které se vás týkají. Vyhrazujeme si právo účtovat administrativní poplatek za více následných žádostí o přístup, které jsou zjevně podány z důvodu obtěžování nebo poškozování naší společnosti. V každé žádosti bude uvedeno, pro kterou činnost zpracování si přejete uplatnit své právo na přístup, a bude specifikováno, k jakým kategoriím údajů si přejete získat přístup.
8.2.    Máte právo požádat o bezplatnou opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. Pokud podáváte žádost o opravu, musí být k žádosti přiložen důkaz o chybné povaze údajů, o jejichž opravu žádáte.
8.3.    Máte právo odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.
8.4.    Máte právo požádat o vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud již nejsou potřebné pro účely uvedené v článku 3 výše nebo pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Je však třeba mít na paměti, že žádost o vymazání budeme posuzovat s ohledem na:

 • Naše nadřazené zájmy nebo nadřazené zájmy jakékoli jiné třetí strany a
 • Právní nebo regulační povinnosti nebo správní či soudní příkazy, které takovému vymazání odporují.

Namísto vymazání můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud (a) zpochybňujete přesnost údajů, (b) zpracování je nezákonné nebo (c) údaje již nejsou potřebné pro účely uvedené v článku 3 výše.

8.5.    Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jste schopni prokázat, že existují oprávněné důvody související s těmito konkrétními okolnostmi, které takovou námitku opravňují. Pokud je však zamýšlené zpracování kvalifikováno jako přímý marketing, máte právo takové zpracování bezplatně a bez odůvodnění odmítnout.
8.6.    Máte právo získat od nás všechny osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
8.7.    Chcete-li podat žádost o uplatnění jednoho nebo více výše uvedených práv, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@bosal.com

Žádost o uplatnění práva nebude považována za souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nad rámec toho, co je nezbytné pro vyřízení vaší žádosti. V takové žádosti by mělo být jasně uvedeno, které právo si přejete uplatnit, a důvody, pokud jsou vyžadovány. Žádost by měla být opatřena datem, podpisem a digitálně naskenovanou kopií platného průkazu totožnosti prokazujícího vaši totožnost.

O přijetí této žádosti vás budeme neprodleně informovat. Pokud se žádost ukáže jako oprávněná, vyhovíme jí co nejdříve, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího obdržení.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se způsobu zpracování vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit e-mailem na info@bosal.com. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.